ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Управління сайтом https://etnodim.ua (далі – «Сайт») здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕТНОДІМ», що зареєстровано та діє відповідно до вимог законодавства України (далі – «Продавець»).
Даний Договір публічної оферти (далі – «Оферта», «Договір») являє собою офіційну відкриту пропозицію Продавця укласти Договір купівлі-продажу товару дистанційно, шляхом акцепту даної Оферти на Сайті.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • Цим пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів та дефініцій, що використовуються у Договорі.
 • «Замовлення» – належним чином оформлений запит Покупця на придбання Товару, що адресовано Продавцю.
 • «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.
 • «Покупець» – особа, яка здійснює Замовлення та має намір придбати/купує Товари, пропоновані до продажу Продавцем та представлені на Сайті.
 • «Пропозиція» – відомості про Товар, розміщені Продавцем на Сайті, цій Оферті та попередньо погоджені з Покупцем, що включають в себе інформацію про Товар, його вартість, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару.
 • «Сайт» – веб-сторінка, що розташована за доменним ім’ям: https://etnodim.com.ua та керована Продавцем, включаючи сукупність всієї розміщеної на Сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів Сайту.
 • «Служба доставки» – третя особа, яка надає послуги з перевезення товарів, кур’єрської та/або поштової доставки товарів.
 • «Товар» – матеріальний об'єкт, пропонований до продажу Продавцем та розміщений на Сайті, щодо якого зазначено актуальну Пропозицію.
 • «Фінансовий агент» – компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, що може бути інтегрованим у функціонал Сайту для оплати Покупцем Товару, що придбавається останнім.
 • Терміни та дефініції, не визначені п. 1.1 Договору, тлумачаться у значенні, встановленому чинним законодавством України, а за відсутності такого – у їх звичайному розумінні.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

 • Предметом Оферти є обов’язок передання Продавцем Товару у власність Покупцеві та обов’язок Покупця прийняти відповідний Товар та сплатити за нього певну грошову суму на умовах, передбачених Пропозицією.

УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

 • Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України»).
 • Користувач, який здійснив акцепт Оферти, набуває всіх прав і обов'язків Покупця у порядку ст. 638 ЦК України. Акцептом Оферти є оформлення Замовлення на Сайті, шляхом переходу за посиланням у полі «Оформити замовлення» або іншого, аналогічного за змістом, поля. З моменту формування номеру Замовлення, Договір між Покупцем та Продавцем вважається укладеним.
 • Акцепт Оферти означає, що Покупець повністю ознайомлений з умовами Договору та правилами платіжної системи – Фінансового агента, специфікою функціонування Сайту, визнає безумовну придатність Сайту для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом Договору.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 • Для оформлення Замовлення на Сайті, Покупець обирає Товари, представлені у відповідних Пропозиціях на Сайті, щодо яких Покупець має намір на подальше придбання. Обрання Товарів здійснюється шляхом переходу за посиланням у полі «Купити» щодо кожної окремої одиниці Товару.
 • Оформлення Замовлення щодо обраного Товару здійснюється шляхом переходу за посиланням у полі «Перейти до оформлення» та надання відомостей у відповідних полях, а саме: ім’я, прізвища Покупця, номера телефону та адреси електронної пошти останнього, обрання способу доставки Товару. За бажанням, Покупець може додати відповідні коментарі під час оформлення Замовлення та замовити дзвінок менеджера Продавця.
 • Замовлення вважається оформленим належним чином з моменту переходу Покупцем за посиланням у полі «Оформити замовлення» або іншого, аналогічного за змістом, поля та отримання номеру Замовлення.
 • Покупець відповідає за правильність та достовірність відомостей, наданих Продавцеві для оформлення Замовлення. У разі недостовірності відомостей, наданих Покупцем, останній відшкодовує усі витрати, спричинені наданням такої інформації.
 • За результатами виконання Покупцем дій, передбачених п. 4.3 Оферти, Продавець надає номер Замовлення та здійснює підтвердження оформлення Замовлення, шляхом здійснення дзвінку за номером телефону Замовника. У разі залишення Замовником відмітки «ні» у полі «Потрібен дзвінок менеджера?», Продавець має право не здійснювати підтвердження оформлення Замовлення.

ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ

 • Вартість Товару визначається Пропозицією на момент оформлення Замовлення та не включає витрати, пов’язані з доставкою Товару Покупцеві.
 • Усі витрати, пов’язані з переданням Товару Покупцеві, зокрема, але не виключно, за допомогою Служби доставки, несе Покупець.
 • Покупець здійснює оплату вартості Товару у національній валюті України – гривні.
 • Відповідно до умов, визначених Пропозицією, Покупець здійснює оплату Товару наступними способами:
 • за допомогою системи електронних платежів Фінансового агента, що передбачена функціоналом Сайту. До процедури оплати за допомогою системи електронних платежів Фінансового агента застосовуються правила, визначені таким Фінансовим агентом; або
 • на розрахунковий рахунок Продавця, наданий Покупцеві під час оформлення Замовлення у порядку, передбаченому розділом 4 Оферти, при цьому, Покупець зобов’язаний зазначити у графі «Призначення платежу» інформацію про номер відповідного Замовлення. У разі не зазначення Покупцем вказаної інформації/зазначення такої інформації з помилкою, Продавець не несе відповідальності за можливе порушення умов Оферти та додаткові витрати, спричинені такими діями Покупця; або
 • за допомогою Служби доставки, з використанням системи післяплати за отриманий Товар, у разі, якщо відповідна послуга передбачена умовами обслуговування обраної Покупцем Служби доставки; або
 • безпосередньої оплати Товару у магазині (торговельній точці) Продавця за адресою, передбаченою на Сайті.
 • Продавець залишає за собою право притримати Товар до його оплати Покупцем, на умовах, передбачених Офертою.

ДОСТАВКА ТОВАРУ

 • Відповідно до умов, визначених Пропозицією, Покупець має право обрати один з представлених у Пропозиції способів отримання Товару.
 • У разі, якщо обраний Покупцем спосіб отримання передбачає доставку Товару Службою доставки, Продавець зобов’язується передати Товар відповідній Службі доставки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення у порядку, передбаченому п. 4.3 Оферти. У разі виникнення обставин, що ускладнюють передання Товару, Продавець має право здійснити передання Товару протягом 7 (семи) робочих днів.
 • Доставка товару здійснюється на умовах, визначених правилами перевезення Служби доставки. Продавець не несе відповідальності за неможливість передання Товару обраним Покупцем способом, через обставини, викликані діями Служби доставки.
 • Моментом виконання Продавцем обов’язку з передання Товару Покупцеві є момент передання Товару відповідній Службі доставки для відправлення.
 • Продавець не несе відповідальності за дії Служби доставки, пов’язані з переданням Товару Покупцеві.
 • При отриманні Товару Покупець зобов'язується перевірити Товар на наявність пошкоджень і, у разі виявлення недоліків, на місці пред'явити претензії Службі доставки та оформити дефектний акт чи інший документ, що підтверджуватиме неналежну якість Товару.
 • Претензії Покупця щодо видимих дефектів Товару, його комплектності та якості не приймаються після отримання/прийняття Товару Покупцем.

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 • У випадку, якщо Товар, що був у наявності, не відповідає очікуванням Покупця, останній має право повернути придбаний Товар належної якості протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня його отримання, при дотриманні умов, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».
 • Повернення Товару Покупцем може бути здійснено одним з наступних способів:
 • передання Товару Продавцеві у магазині (торговельній точці) останнього; або
 • передання Товару за реквізитами Продавця за допомогою Служби доставки за рахунок Покупця.
 • Повернення коштів за повернений Товар, що був у наявності, здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання Продавцем такого Товару, на розрахунковий рахунок Покупця, з якого здійснювалась оплата придбання Товару або за іншими реквізитами, наданими Покупцем, за письмовою заявою останнього.

ФОРС-МАЖОР

 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили) (далі – «Форс-мажор»), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом якого діяли ці обставини.
 • Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше 3 (трьох) місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим, у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки.
 • Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена відповідним документом Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу України.
 • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 • Персональні дані, надані Покупцем, є конфіденційною інформацією. Продавець використовує дану інформацію з метою виконання Замовлення Покупця, якщо інше не встановлено у домовленості між ними.
 • Надаючи персональні дані з метою придбання Товару, Покупець дає згоду Продавцеві на збір та обробку своїх персональних даних, відповідно до Політики конфіденційності та захисту персональних даних, розміщеної на Сайті.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • Всі спори та розбіжності, пов’язані з виконанням умов Оферти, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
 • У разі, якщо у результаті переговорів Сторони не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, відповідний спір передається на розгляд суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 • Договір вступає в силу з моменту вчинення Покупцем дій, передбачених п. 4.3 Оферти, та діє до моменту виконання Продавцем Замовлення за відповідною Пропозицією, обраною Покупцем.
 • Договір може бути розірваний до моменту закінчення строку його дії за згодою Сторін, у випадках, передбачених цим Договором, а також інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Прийом запитів, скарг та інших повідомлень здійснюється Продавцем за адресою електронної пошти: [email protected].
 • Актуальну версію Оферти розміщено на Сайті Продавця.

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТНОДІМ»
Код ЄДРПОУ: 44724044
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 28-Б